Journal Site 100: Kite Trail & Narrows Trail, Wichita Mountains NWR, Indiahoma, Oklahoma - May 31, 2008 - rvdreams