Journal Site 100: Elk Mountain Trail, Wichita Mountains NWR, Indiahoma, Oklahoma - May 28, 2008 - rvdreams