Journal Site 3: Tellico Plains, TN - Aug. 8, 2005 - rvdreams